Rīga, 2013.gada 1.jūnijā

Noteikumos lietotie termini

IT NAMI – SIA "IT NAMI" – elektroniskas informācijas apstrādes centrs, kas veic karstā un aukstā ūdens skaitītāju rādījumu ievākšanu ar interneta mājas lapas www.ipasniekiem.lv, turpmāk tekstā – Mājas lapa, starpniecību un nodod ievāktos rādījumus Pārvaldnieka rīcībā tam pieņemamā veidā, kā arī izvieto minētajā Mājas lapā Klientiem piestādītos ikmēneša rēķinus par pakalpojumiem elektroniskā veidā un citu informāciju, kas saistīta ar iedzīvotāju informēšanu par Pārvaldnieka saimniecisko darbību.

Informācijas apmaiņas sistēma – IT NAMI piederoša interneta Mājas lapa, kā arī zināšanu un programmatūras kopums, kas standartizē un unificē Pārvaldnieka un Klienta komunikāciju, atvieglo skaitītāju rādījumu nodošanu un elektroniska rēķina saņemšanas procesu Klientam, paātrina informācijas plūsmu Pārvaldniekam, uzlabo savstarpējas komunikācijas kvalitāti.

Pārvaldnieks Pārvaldnieks — juridiska persona, kas uz pārvaldīšanas līguma vai likuma pamata veic dzīvojamās mājas īpašnieka uzdotās pārvaldīšanas darbības.

Klients– dzīvokļa vai neapdzīvojamas telpas īpašnieks, īrnieks, fiziska vai juridiska persona, kurai ir līgumiskas vai likumiskas attiecības ar Pārvaldnieku un kurai ir pienākums regulāri veikt Pārvaldnieka piestādīto rēķinu apmaksu, ko veica reģistrāciju Mājas lapā, piekrita Mājas lapas lietošanas noteikumiem, turpmāk tekstā – Noteikumi, un izmanto vai plāno izmantot Mājas lapas pakalpojumus.

Klienta konts – Mājas lapā, pēc Klienta reģistrācijas, izveidotā vietne, kurā Klients var izmantot visus Mājas lapā piedāvātos pakalpojumus. Klients, kurš ir reģistrējies un izveidojis Klienta kontu Mājas lapā, klust par šī konta īpašnieku.

Parole - Klienta reģistrācijas procesa laikā izvēlēta ciparu vai/un burtu kombinācija, ar kuras palīdzību Klients apliecina savu identitāti

Palīdzības dienests - IT NAMI struktūra, kas izveidota ar mērķi sniegt Klientiem diennakts palīdzību jautājumos, saistītos ar Mājas lapas lietošanu un ir sasniedzama pa noradītu Mājas lapā tālruni.

1. Vispārīgie lietošanas noteikumi

1.1. Mājas lapas darbības un datu apstrādes mērķis ir karstā un aukstā ūdens skaitītāju rādījumu ievākšana no Klienta un nodošana Pārvaldniekam, kā arī Pārvaldnieka ikmēneša rēķinu par pakalpojumiem publicēšana Klienta kontā.

1.2. Mājas lapas Noteikumi nosaka pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumus, nosacījumus, ierobežojumus, kas ir saistoši visiem Mājas lapas Klientiem, kā arī sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

1.3. Mājas lapa piedāvā visiem tajā piereģistrētiem Klientiem, tādus bezmaksas pakalpojumus kā - karstā un aukstā ūdens skaitītāju rādījumu nodošana, elektroniskā rēķina apskatīšanas iespēja, ūdens patēriņa tendences apskatīšana, kā arī citi papildus, arī maksas, pakalpojumi (piemēram, maksas īsziņa ar atgādinājumu laicīgi nodot skaitītāju rādījumus), turpmāk tekstā – Maksas pakalpojums. Šādu pakalpojumu lietošanas nosacījumi tiek atrunāti Noteikumu 3.sadaļā.

1.4. Jebkuram Klientam ir tiesības saņemt šajos Noteikumos minētos portāla pakalpojumus, ja tādējādi netiek skartas citu personu tiesības.

1.5. Visi reģistrētie portāla Mājas lapā Klientu personas dati un korespondence tiek aizsargāta saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un IT NAMI apņemas, Mājas lapas izmantošanas laikā, neizpaust trešajām personām nekāda veida informāciju par Klientu, izņemot gadījumus, kad informācijas sniegšana ir obligāta saskaņā ar Latvijas Republika spēkā esošo likumdošanu.

2. Klienta konta reģistrācija un slēgšana

2.1. Lai kļūtu par Mājas lapas Klientu (reģistrētu lietotāju), ir jāaizpilda reģistrācijas forma Mājas lapā. Veicot reģistrāciju Mājas lapā, Klientam jāapstiprina, ka viņš ir iepazinies un piekrīt visiem Mājas lapas Noteikumu punktiem. Ja Klients nepiekrīt Mājas lapas Noteikumiem, viņš netiek reģistrēts Mājas lapā.

2.2. Pēc reģistrācijas Mājas lapā, Klients apņemas paturēt drošībā un neizpaust citām personām savus Klienta konta piekļuves datus. Gadījumā, ja Klienta konts ir atvērts bez Klienta atļaujas vai ja tam ir aizdomas, ka tas varētu būt noticis, Klientam nekavējoties jāinformē par to Mājas lapas Palīdzības dienestu.

2.3. Aizmirstot savu Paroli, Klientam Mājas lapā autorizācijas logā ir jāuzspiež poga „Atjaunot paroli”, pēc kā jaunā parole tiks nosūtīta uz Klienta elektronisko pastu, kuru viņš ir uzrādījis reģistrējoties.

2.4. Ja Klients nevēlas turpmāk lietot Mājas lapas pakalpojumus, viņš var patstāvīgi dzēst savu kontu sadaļā „Mans profils”. Šajā gadījumā visi Klienta personas un citi dati pilnībā tiks izdzēsti no Mājas lapas datu bāzes.

2.5. Mājas lapa nepārbauda Klienta sniegtās informācijas pareizību, taču, konstatējot nelikumības (piemēram, ja Klients izmanto citas personas datus) vai Noteikumu pārkāpumu, Mājas lapa ir tiesīga slēgt Klienta kontu bez tas piekrišanas un informēt par to Pārvaldnieku, bet iespējama likuma pārkāpuma gadījumā, uzraudzības iestādes. Šajā gadījumā visi Klienta personas dati, iepriekš ievadītie skaitītāju rādījumi un saņemtie elektroniskie rēķini, kā arī citi elektroniskie dokumenti, kuri iepriekš tika piegādāti Klientam Mājas lapā, tiks dzēsti.

3. Maksa par pakalpojumiem

3.1. Mājas lapa piedāvā tajā reģistrētiem Klientiem tādus bezmaksas pakalpojumus, kā karstā un aukstā ūdens skaitītāju rādījumu nodošana, elektroniskā rēķina apskatīšanas iespēja, ūdens patēriņa tendences apskatīšana.

3.2. Mājas lapa piedāvā Klientiem papildus Maksas pakalpojumus (piemēram, maksas īsziņa ar atgādinājumu laicīgi nodot skaitītāju rādījumus). Maksa par Maksas pakalpojumu tiek aprēķināta tikai tiem Klientiem, kuri brīvprātīgi ir pieteikušies uz Maksas pakalpojuma saņemšanu.

3.3. Šādu pakalpojumu maksa katrā gadījumā tiek atrunāta atsevišķi. Samaksu par šādiem pakalpojumiem, ar mobilo sakaru operatora starpniecību, sūtot izzinu, turpmāk tekstā - SMS, veic Klients. Pakalpojums tiek aktivizēts tikai pēc Klienta SMS ar izvēlēta pakalpojuma koda nosūtīšanu un tas arī ir apstiprinājums tam, kādus IT NAMI pakalpojumus un par kādu summu Klients piekrita izmantot.

3.4. Maksa par katru atsevišķu Maksas pakalpojumu tiek norādīta Mājas lapā.

4. Atbildība

4.1. Klients ir atbildīgs par datu patiesumu, precizitāti un pilnību, kurus viņš sniedzis Mājas lapā.

4.2. Mājas lapa nenes atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kuri radās Klientam sakarā ar tas izmantošanu.

4.3. Klients tiek informēts un apzinās, ka Mājas lapa izpilda starpniecības funkciju starp Klientu un Pārvaldnieku, un tādēļ nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, kuri radās datu nodošanas gaitā no Klienta Pārvaldniekam vai otrādi.

4.4. Klients un Mājas lapa nav atbildīgi par savu saistību neizpildi gadījumā, ja to neizpildīšanas iemesli ir bijuši ārpus viņu kontroles (nepārvarama vara, t.i. ugunsgrēks, plūdi, eksplozija, katastrofa, neparedzēts gadījums, sacelšanās, blokādes, karš vai citi nepārvarami notikumi, kas liedz izpildīt šādas saistības).

4.5. Jebkurā gadījumā, Mājas lapa nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies Mājas lapas darbībā trešo personu traucējumu dēļ.

5. Klienta datu apstrādes tiesības

5.1. Mājas lapa ir tiesīga nodot un saņemt Klienta personiskus datus no Pārvaldnieka, kā arī veikt tas apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu). Klients, reģistrējoties Mājas lapā, piekrīt gan savu personisko datu saņemšanai un apstrādei, gan arī šādu datu nosūtīšanai Pārvaldniekam.

6. Reklāma Mājas lapā

6.1. Mājas lapa nav atbildīga par, ar tās starpniecību, reklamēto preču un/vai pakalpojumu kvalitāti, par trešo personu rīcību, kuras Mājas lapā izvieto reklāmu un nesniedz šādu preču un/vai pakalpojumu kvalitātes garantijas.

6.2. Mājas lapa nav atbildīga par to, kā Klients izmanto reklāmā piedāvātās preces un/vai pakalpojumus.

7. Citi noteikumi

7.1. Mājas lapas saturs ir ekskluzīvs IT NAMI īpašums vai tiek izmantots saskaņā ar īpašu darbu autora piekrišanu. Jebkāda kopēšana, izplatīšana, pārraidīšana, izvietošana, vai cita veida Mājas lapas modificēšana bez iepriekšējas IT NAMI piekrišanas ir aizliegta.

7.2. Mājas lapai ir tiesības vienpusēji izdarīt grozījumus Noteikumos pēc saviem ieskatiem. Ja Noteikumos tiek veikti grozījumi, Mājas lapa par to informē Klientu, nosūtot informāciju uz viņu noradīto e-pastu.

7.3. Klientiem ir aizliegti mēģinājumi uzlauzt citu Klientu vai Pārvaldnieka kontus.

7.4. Klientiem aizliegts izplatīt vīrusu programmas un veikt citas potenciāli bīstamas un pretlikumīgas darbības Mājas lapā vai ar Mājas lapas palīdzību.

7.5. Klientiem aizliegts apvainot citus Mājas lapas Klientus vai draudēt tiem, kā arī propagandēt rasu, reliģijas un etnisko naidu.

7.6. Klientiem aizliegti jebkuri mēģinājumi veikt izmaiņas Mājas lapas darbībā vai kavēt tās normālu funkcionēšanu.

7.7. Klientiem Mājas lapā ir aizliegts norādīt nepatiesu informāciju, izmantot citu privātpersonu vai juridisko personu datus, izpaust citiem Klientiem trešo personu datus bez šo personu piekrišanas.

7.8. Mājas lapai ir tiesības mainīt vai dzēst jebkuru publicēto informāciju, ja tā pārkāpj kādu no šo Noteikumu punktiem.

7.9. Mājas lapai ir tiesības atteikt Klientam tas izmantošanas iespēju un bez tas piekrišanas dzēst tā kontu, paskaidrojot šāda lēmuma iemeslu pēc Klienta pieprasījuma, vai arī uz laiku apturēt vai ierobežot Klienta piekļuvi Mājas lapai, nepaskaidrojot iemeslu.